Monday, October 27, 2008

Glenn Beck presents the Obama National Anthem(Spasibo to Valeriski)

No comments: